Đặt hàng và trả lại

Bạn có quyền xem hàng trước khi nhận và có quyền trả lại nếu hàng không đúng yêu cầu thông số kỹ thuật.