Phạm Quang Vinh

Địa chỉ: Triệu Việt Vương

Diện tích: 1000m Nhà kính

Sản phẩm: Rau thủy canh

GĐKHTX SỐ: 420107000053;
MST:5801347958;
GCN: VietGAP-TT-13-09-68-00111;
GCN: VSATTP;
NHCN: ĐÀ LẠT-KET TINH KỲ DIỆU TỪ DẤT LÀNH;
CN: TOP 10 THƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ NỔI TIẾNG