Điều khoản khi đặt hàng và trả lại hàng

Điều khoản theo nhà cung cấp hàng hóa đưa ra. Khi đã mua, khi hàng đã bị lấy ra khỏi gói sản phẩm, khi bị hư hại do cố tình lấy hàng ra khỏi gói hàng, khi hàng để lâu quá quy định trong thời gian trả hàng.